Live from the Shores of the Red Sea: "Avadim hayinu l’faroh b’mitzrayim...

...Vayotzieinu Adonai Eloheinu misham, b’yad chazakah uvizroa n’tuyah, v’ilu lo hotzi hakadosh Baruch hu et avoteinu mimitzrayim, harei anu uvaneinu uv’nei vaneinu, m’shubadim hayinu l’faroh b’mitzrayim...

Comments